Bovag Garantie Gebruikte fietsen


Bovag Garantie Gebruikte fietsen


I - Wettelijke garantie (7:17 en verder BW)
De wettelijke garantie houdt in dat de verkoper ervoor instaat dat het geleverde product
beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). Treedt er een gebrek op binnen twaalf
maanden na aflevering, dan gaat de wet er van uit dat het gekochte product bij de
aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, tenzij de verkoper anders aantoont
of de aard van het product of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Voldoet een
product niet aan de overeenkomst, dan heeft de koper in beginsel recht op kosteloze
reparatie of vervanging, tenzij dit van de verkoper niet kan worden gevergd als bedoeld in
artikel 7:21 Burgerlijk Wetboek.
II - De BOVAG Aankoopgarantie op een gebruikte ((high speed) elektrische) fiets (zie
ook artikel 15 lid 3 en 4 van de algemene voorwaarden BOVAG Tweewielerbedrijven)
De BOVAG Aankoopgarantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de
koop niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode
van de BOVAG Aankoopgarantie ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan, waaronder
significante slijtagesporen. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de verkoper.
De BOVAG Aankoopgarantie biedt de consument onder voorwaarden de optie om een
derde-reparateur de onder de BOVAG Aankoopgarantie (en/of wettelijke garantie) vallende
gebreken te laten herstellen. Een voorwaarde is dat er zich elders een noodzaak tot
onmiddellijk herstel heeft voorgedaan. Ook moet deze noodzaak door de consument
worden aangetoond aan de hand van de door de derde-reparateur verstrekte gegevens en/
of aan de hand van de kapotte onderdelen. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de
reparateur eveneens lid van BOVAG te zijn. De kosten van een elders uitgevoerde reparatie
worden vergoed tegen het in het bedrijf van de verkoper geldende prijspeil.
De BOVAG Aankoopgarantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van twaalf
maanden na afgifte van het bewijs van de BOVAG Aankoopgarantie. De BOVAG
Aankoopgarantie geldt voor de consument en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.
III - Uitsluitingen op de BOVAG Aankoopgarantie
a.Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke
onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de
voor de aflevering verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de BOVAG
Aankoopgarantie.
b.Evenmin vallen onder de BOVAG Aankoopgarantie ontstane gebreken die het gevolg zijn
van opzet, verkeerd gebruik of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht
zijn verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade ontstaan door
deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven.
c. Verder vallen niet onder de BOVAG Aankoopgarantie gebreken welke zijn ontstaan buiten
de Europese Economische Ruimte, tenzij de consument aantoont dat voornoemde
gebreken niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende
omstandigheden aldaar (bijvoorbeeld inferieure wegen etc.).
d.De BOVAG Aankoopgarantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan
personen en zaken of andere kosten ten gevolge van het gebrekkig worden van
onderdelen.
e.De BOVAG Aankoopgarantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden,
ketting- en tandwielen, remblokken en -voeringen, zadels en lampen, alsmede
veranderingen die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende gebreken.
IV - Bemiddelingsregeling
Wanneer de consument klachten heeft over de koop van een gebruikte of nieuwe ((high
speed) elektrische) fiets, onderdeel of accessoire, moet hij eerst de verkoper aanspreken.
Als blijkt dat de consument niet tevreden is met het resultaat van de klachtafhandeling
door de verkoper geldt het volgende: de consument kan een klacht binnen zes weken
na het ontstaan voorleggen aan BOVAG Bemiddeling. De bemiddelingspoging zal gaan
volgens een reglement dat partijen vooraf hebben gekregen. Het adres van BOVAG
Bemiddeling is: Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik. Telnr. 030 – 659 53 95 (lokaal tarief).
De consument moet alleen aanspraak kunnen maken op BOVAG Aankoopgarantie, zoals
bedoeld in artikel 15 van de algemene voorwaarden BOVAG Tweewielerbedrijven koop/
reparatie & onderhoud en het BOVAG Garantiebewijs. Gaat het om een nieuw gekochte
((high speed) elektrische) fiets of om gekochte nieuwe onderdelen of accessoires, dan is
een beroep op BOVAG Bemiddeling alleen mogelijk als de consument geen beroep kan
doen op een door de fabrikant of importeur van deze nieuwe zaak afgegeven garantie.
In plaats van BOVAG Bemiddeling kan de consument er ook voor kiezen de klacht aan
de geschillencommissie voor te leggen.
V - Geschillencommissie
a.Consument moet binnen twaalf maanden na de datum waarop de consument bij de
verkoper/reparateur heeft geklaagd de Geschillencommissie Tweewielers van de Stichting
Geschillencommissies inschakelen, p/a postbus 90600, 2509 LP te Den Haag
(bezoekadres: Borderwijklaan 46, 2591 XR te Den Haag). Is deze keuze voor de
geschillencommissie eenmaal gemaakt, dan kan de consument vervolgens alleen nog
naar de rechter toe, nadat de geschillencommissie zich eventueel onbevoegd of niet
ontvankelijk verklaart, of om een door de geschillencommissie gemaakt bindend advies
tijdig door de rechter marginaal te laten toetsen. Het inschakelen kan schriftelijk
gebeuren, of in een andere door de Geschillencommissie Tweewielers te bepalen vorm.
Van een geschil is sprake nadat de klachtafhandeling door de verkoper en/of via de
bemiddelingspoging van BOVAG Bemiddeling niet succesvol is geweest.
b.De Geschillencommissie Tweewielers doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen
van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de geschillencommissie
geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt
desgevraagd toegezonden.
c. Voor de behandeling door de Geschillencommissie Tweewielers is consument een
vergoeding verschuldigd.
d.Een uitspraak van de Geschillencommissie Tweewielers zal in rechte niet aantastbaar zijn
indien meer dan twee maanden zijn verstreken na verzending ervan en geen beroep op
de rechter is gedaan.
VI - Nakoming
BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de
geschillencommissie door de ondernemer die bij BOVAG is aangesloten. Dat is echter
niet het geval als de ondernemer besluit het bindend advies binnen twee maanden ter
toetsing aan de rechter voor te leggen en de rechter het bindend advies onverbindend
verklaart en tegen het vonnis niet meer opgekomen kan worden. De garantstelling bij de
koop van een ((high speed) elektrische) fiets geldt tot €450,- en onder de voorwaarde dat
de consument zijn vordering op de ondernemer aan BOVAG overdraagt. Bij bedragen groter
dan €450,- zal BOVAG voor het meerdere proberen de ondernemer via de rechter tot
betaling te bewegen. Lukt dat, dan wordt het geïncasseerde boven €450,- aan de
consument overgedragen. BOVAG verschaft geen nakomingsgarantie als er sprake is van
één van deze situaties, voordat de consument heeft voldaan aan bepaalde formele
innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend
vragenformulier en eventuele depotstorting) die nodig zijn voor het in behandeling nemen
van het geschil. Het gaat om de situatie van faillissement, surseance van betaling of
bedrijfsbeëindiging van de ondernemer. Bepalend voor de laatste situatie is de datum
waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum,
waarvan BOVAG aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
BOVAG keert wel een bedrag tot maximaal €450,- per geschil uit als het faillissement of de
surseance is uitgesproken of de ondernemer haar bedrijf heeft beëindigd nadat de
consument heeft voldaan aan de innamevereisten.
VII - Slotbepalingen
Het aankoopbedrag van een gebruikte ((high speed) elektrische) fiets moet €250,- of meer
bedragen.
Het garantiebewijs mag niet worden aangevuld of gewijzigd.
Deze garantiebepalingen zijn tot stand gekomen in overleg met de ANWB en de
Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering-overleg (CZ)
van de Sociaal Economische Raad. BOVAG zal deze garantiebepalingen niet wijzigen
dan nadat overleg is gepleegd met deze organisaties.
In aansluiting op het door de verkoper aan de consument verstrekte BOVAG Garantiebewijs
(particulier) van twaalf maanden, waarvan de consument verklaart een exemplaar te
hebben ontvangen, kan deze garantie onder dezelfde voorwaarden verlengd worden. De
garantie geldt voor de consument zelf en dus niet voor de opvolgende rechtverkrijgenden.
De consument die dus heeft gekocht voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of
beroepsactiviteit komt een beroep toe op 7:17 en verder BW (wettelijke garantie).


TerugDeel het met uw vrienden!


Contactgegevens

Routebeschrijving


Openingstijden

Maandag:  gesloten
Dinsdag:  09.00 - 18.00
Woensdag:  09.00 - 18.00
Donderdag:  09.00 - 18.00
Vrijdag:  09.00 - 18.00
Zaterdag:  09.00 - 17.00
Zondag:  gesloten
 
Alleen in de maanden juli en augustus zijn wij geopend op de maandagen.
Retour brengen verhuur na sluitingstijden mogelijk
( zie verhuur )


Facebook